четвъртък , 28 септември 2023
 • "Щастието не е крайна спирка, то е начин на пътуване..."

Практика

ОБЛАСТИТЕ В КОИТО РАБОТЯ:

Детско-юношеска психотерапия: деца със специални образователни потребности, детски аутизъм, деца с емоционално–поведенчески и тревожни разстройства, деца с ментални и физически увреждания, деца и юноши с агресивно, автоагресивно и опозиционно поведение.

Монтесори терапия – Монтесори терапията се основава на принципите на класическата Монтесори педагогика, разработена от италианския лекар Мария Монтесори. Монтесори терапията може да помогне на деца с проблеми в двигателното развитие, с нарушения в познавателната сфера, с обучителни трудности, с различни генетични синдроми, с поведенчески проблеми, сензорни дефицити и много други проблеми в развитието да копенсират дефицитите си и да развият заложения у тях потенциал.
Монтесори терапията развива самостоятелността на детето, усъвършенства двигателните му умения в сферата на грубата и фина моторика, подобрява комуникативните и познавателните му умения, уменията му за учене.
Монтесори терапията включва: специално подготвена заобикаляща среда със специални дидактически материали. Монтесори материалите са привлекателни за децата и притежават контрол на грешките, което означава, че ролята на специалиста е само да насочва детето при нужда. Основният принцип на Монтесори терапията е ”Помогни ми сам да го направя”. Всеки материал представлява ключ към опознаване на света. Ролята на терапевта е да окуражава нормалния стремеж на детето към независимост и самостоятелност, да поддържа чувството му за самоуважение и самодисциплина, да помага на децата да се научат да наблюдават, да опознават заобикалящият ги свят, да проучват независимо своите идеи.

TEACCH терапия – TEACCH е програма за работа с деца с аутизъм и техните семейства, която е разработена в САЩ. Цялото наименование на програмата е „Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children“ – терапевтиране и обучение на деца с аутизъм и подобни комуникативни нарушения. Целта на метода е децата да се обучат на максимална независимост и да подобрят качеството си на живот, като методът служи и като средство на специалистите да осъществяват по-пълноценна комуникация с децата с проблеми в развитието. Тази терапия включва работа с много картинен и снимков материал като помощно средство, изготвяне на визуални програми за децата, включващи видовете конкретни развиващи дейности, които децата трябва да изпълняват, тяхната продължителност, създаване на физически граници на специалното работно пространство на детето. Предимствата на метода се състоят в подобряване качеството на вниманието на децата, повишаване на разбирането, редуциране на агресивните прояви, подобряване на успешността на децата за справяне с поставените задачи.

PECS терапия – P.E.C.S. (Picture Exchange Communication System) е система за комуникиране чрез размяна на картинки. Терапията е създадена в САЩ от клиничния психолог Анди Бонди и логопеда Лори Фрост. Целта на метода е децата с проблеми в развитието да се научат да инициират спонтанно комуникация и да взаимодействат с друг човек. Тази терапия се състои от пет продължителни стъпки, през които детето и терапевтът преминават, като се използва специален картинен материал и детето трябва да се научи само да подава картинка или набор от подредени картинки с надписи на комуникавния си партньор като в замяна на това получи желан обект. Като вторичен ефект от поставената цел в терапията се развива и говорът в зависимост от индивидуалните особености и възможности на всяко дете.

Игрова терапия – Игровата терапия е базирана на детските игри, фантазии и способността на децата умело да имитират чрез играта различни социални роли. За целта се използва специфично оборудван кабинет с играчки и пособия, където децата имат възможност да създадат свой паралелен свят на ежедневието, да избират роли. В символиката на тези игри детския психолог вижда първоизточника на травмите и механизмите, които ги движат. В игровата терапия децата могат да пресъздадат всичко, което са преживяли, да бъдат агресивни, да изкарват напрежението и да намират успокоение за гнева си. Могат да създават безопасно място за себе си и да намерят обяснения за неразбираемото и да разрешат вътрешните си конфликтите.

Игровата терапия е подходяща при:

 •  Агресивни деца
 • Деца с опозиционно и предизвикателно поведение
 • Деца с хиперактивност и дефицит на вниманието
 • Деца с нощни и дневни страхове
 •  Деца с промени в настроението
 • Деца, преживели развод или раздяла на родителите
 • Деца с депресия и тревожност
 • Ревност при раждане на друго дете в семейството
 • Деца с емоционално-поведенчески проблеми
 • Деца, преживели загуба на близък човек

Психологическо консултиране: семейно консултиране на родители и семейства на деца със специални образователни потребности, индивидуални консултации при стрес, депресивност, личностови кризи.

Психодиагностика при деца и възрастни – психологически изследвания и изготвяне на психологически характеристики на деца и възрастни.

Психотерапия на възрастни при депресивни и тревожни разстройства, психосоматични заболявания, зависимости, личностови кризи.

Позитивна психотерпия – Позитивната психотерапия е в основата си дълбинно психологичен психотерапевтичен метод, създаден в началото на 1963 година от проф. д-р по медицина Носрат Песешкиан. Тя се базира на хуманистичната картина за човека, психодинамичната теория за болестите и използва иновативни техники. Позитивната психотерапия може да се разглежда като конфликто-центрирана и ориентирана към ресурсите краткосрочна терапия. Методът може да се използва като лечебен в клиничната практика в психиатрията и психосоматиката, в психологическото консултиране, но и като помощ за самопомощ при всички специалисти, работещи с хора: педагози, учители, социални работници, мениджъри и др. Позитивната психотерапия е удачна техника за фамилна и групова терапия. Методът позволява обкръжението (членове на фамилията, колеги, приятели, останалите в групата) да бъде привлечено като ко-терапевт. Позитивната психотерапия тръгва от наличното, действителното и го конфронтира с другата страна на болестта, не толкова видима, но с изключителна важност: функцията на болестта, нейният смисъл и позитивни аспекти.

Диагностичните и терапевтичните интервенции протичат в пет стъпки, които се съдържат във всяко междуличностно взаимодействие:
   1. Изслушване (наблюдение/дистанциране);
   2. Поставяне на целенасочени въпроси (инвентаризация);
   3. Откриване на здравия смисъл на вербално и невербално показаното (ситуативно окуражаване);
   4. Структуриране на проблемите (вербализиране);
   5. Формиране на цели и други гледни точки (разширяване на целите)
Школата на позитивната психотерапия е представила себе си в семинари и курсове в над 60 страни по света. В 20 от тях съществуват вече национални организации или регионални центрове. Теорията на метода е представена от автора и неговите сътрудници в над 40 книги.

Области на приложение на метода:

 • Клинична, психотерапевтична
 • Работа с невротични картини при деца и възрастни – анорексия и булимия, реактивни депресивни и страхови състояния, фобии, натрапливости, безсъние, нарушения в храненето
 • Проблеми в партньорството; междуличностови конфликти
 • Кризи в семейното съжителстване; проблемното дете
 • Кризи в адаптацията – наркомании, личностови кризи
 • Кризисна интервенция – преработка на загубата
 • Подкрепа в ресоциализацията на пациенти с прекарана психоза
 • Психотерапия в психосоматиката – захарен диабет, астма, гастрити и колити, състояние след инфаркт, хипертония и др.
 • Групова психотерапия
 • Немедицинско приложение
 • Помощ за самопомощ в социалната област – социално консултиране, педагогическа подкрепа, мениджмънт
 • Групи за самопомощ

За повече информация: www.dppb.org

Scroll To Top